Danton

מנסה ליישם את עיקרון הוויווקה הלקוח מהמסורת היוגי, והוא חקירה רציונלית ושיטתית של המציאות והתודעה, והקשר בין שתיהן.
עקוב
1 מאמר

בריטניה מכירה בכך שהיא ריססה את אזרחיה ללא ידיעתם

במסגרת הוויכוח סביב טענת "שובלי העיבוי הכימיים", להלן אחת מהראיות, המצביעה לכאורה…

Danton